Phí khích lệ cho học sinh nước ngoài
48,000 yên / tháng
Học bổng nền tảng giáo dục quốc tế Takayama Tổ chức giáo dục quốc tế Takayama 60,000 yên / tháng 
Học bổng trao đổi quốc tế Kyoritsu Quỹ học bổng trao đổi quốc tế Kyoritsu 60,000 yên / tháng 

HỌC VIỆN QUỐC TẾ WISDOM

Phần thưởng chuyên cần 1 năm 2 lần 6,000 yên/ lần
 Phần thưởng thành tích ưu tú 1 năm 4 lần 2,000 yên/ lần