Tuần lễ trao đổi quốc tế du học tỉnh Hắc Long năm 2016

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2016, các viện giáo dục từ Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Nhật Bản và các nước khác tập trung ở Hắc Long Giang, Trung Quốc và ở lại trong khoảng một tuần.

Hợp tác với Đại học Sư phạm Peony River

国際交流会記念写真